Podmioty gospodarki rynkowej

Struktura gospodarki rynkowej .
PODMIOTEM GOSPODARCZYM – nazywamy każdą formę organizacji , każdego aktywnego
uczestnika gry rynkowej podejmującego samodzielne decyzje , kierującego się
własnym interesem i związanym z tym ryzykiem .
JANOS KORNAI – wyodrębnił w gospodarce dwa procesy :
1. Procesy realne ( materialne ) – są tom wszelkie działania w ramach tych procesów
powodujące zmiany czynników produkcji mające na celu wytworzenie dóbr ,
produktów , ich wymianę jak również konsumpcję np. : wytwarzanie ,
przetwarzanie, transportowanie , pakowanie .
2. Procesy regulacyjne ( myślowe ) są to wszelkie procesy związane z przetwarzaniem
i przekazywaniem informacji jak również z przygotowaniem i podejmowaniem
decyzji ekonomicznych .

Podział gospodarki na sferę realną i regulacyjną .
Sfera realna – przedsiębiorstwa ( producent ) , konsumenci ( gospodarstwa domowe )

BANK komercyjny – podmiot gospodarczy powołany w celu przyjmowania z rynku wolnych
środków pieniężnych i zarządzania nimi ( sfera realna )
NBP , banki narodowe , centralne –podmiot sfery regulacyjnej , obsługuje państwo ,
zarządza budżetem państwa , jest bankiem banków , jest bankiem emisyjnym ,
określa rezerwy obowiązkowe .
Parametry NBP :
1. Stopa redyskontowa
2. Stopa lombardowa
3. Stopa refinansowa

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE – są powołane do życia w celu przejmowania ryzyka z
podmiotów mniej zdolnych do jego ponoszenia . Są podmiotem rynku kapitałowego
gromadzą duże środki kapitałowe .
GIEŁDA – rynek kapitałowy , ‘ barometr gospodarki ‘
PODMIOTY DEMOKRACJI PRZEMYSŁOWEJ – związki zawodowe , zrzeszenia pracodawców
zrzeszenia konsumentów – zadaniem ich jest obrona interesów grup które zrzeszają .
PAŃSTWO – podmiot specyficzny ( superpodmiot ) , podmiot o charakterze władczym ,
może regulować , sterować podmiotami , przestrzega zasad gospodarki rynkowej .
PRZEDSIEBIORSTWO ( producent ) – jest podmiotem gospodarczym realizującym swoje
cele , działa samodzielnie , podejmuje decyzje i ryzyko .
Cechy przedsiębiorstwa :
1. Odrębność ekonomiczna ( własność )
2. Odrębność organizacyjna ( np. spółka )
3. Odrębność prawna ( strona prawna , pełna osobowość prawna

Comments are closed.